GDPR

Så här använder vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas. I Sverige har vi också en kompletterande lag för dataskydd (SFS 2018:218) som förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.

Vad är personuppgifter och vad menas med behandling?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer.
Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skapar och lagrar dokument som anslutningsavtal och markavtal.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

För Forshaga Fibernät AB är det styrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Från dig:

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt; när du skickar ett e-postmeddelande, fyller i ett formulär på vår webbplats, eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer med mera.
Finansiell information – din inkomst

Från tredje part:

Ibland kompletterar vi de uppgifter du ger med information från tredje part. Detta kan till exempel vara adressuppgifter från offentliga register för att vi ska kunna vara säkra på att vi har rätt uppgifter om dig, uppgifter från andra myndigheter eller uppgifter från upplysningsföretag.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

Samtycke

Avtal
Rättslig förpliktelse
Skydd för grundläggande intressen
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Efter en intresseavvägning

Främst hanterar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vår hantering av informationen omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, och arkivlagen. Forshaga Fibernät Ab har en dokumenthanteringsplan som följs vad gäller exempelvis gallring av uppgifter.


Vilka kan vi komma att dela din information till?


Forshaga Fibernät AB kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden mot dig. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade entreprenörer gäller det avtal vi ha upprättat mellan varandra. Vi kan även komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, Försäkringskassan, polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.


När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?


För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig

Vilka rättigheter har du?


Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hantering av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.


Vem är dataskyddsombud?


Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@forshaga.se eller via kommunens växel, telefon 054-17 20 00. Dataskyddsombudet kan svara på frågor om hur personuppgifter hanteras.


Har du synpunkter på vår hantering?


Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, som är tillsynsmyndighet på området.